Vodič za trudnice

Vodič za trudnice sa smernicama

BOLOVANJE RADI NEGE DETETA
PORODILJSKO BOLOVANJE
TRUDNIČKO BOLOVANJE

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka , za prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom :

– Da je državljanin Republike Srbije,

– Da ima prebivalište u Republici Srbiji,

– Da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

– Da neposredno brine o detetu za koje podnela zahtev ( i čija deca prethodnog reda rodjenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rodjenja, osim ako je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu radi kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, odnosno ako za to postoji opravdani razlog uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za socijalna pitanja).

– Na istoj adresi trebaju da budu prijavljeni i majka i beba

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti:

– Ako majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara,

– Ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

Dokumenti:

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke na obrascu RD-1 i sledećih dokaza:

– Originali izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu i overene kopije tih izvoda

– Uverenje o državljanstvu Republike Srbije majke, koje nije starije od šest meseci

– Fotokopija lične karte majke (sa originalom na uvid)

– Prijave prebivališta za decu o kojoj majka neposredno brine
– Fotokopija overene zdravstvene isprave majke

– Uverenje da niste lišeni roditeljskog staranja iz suda s kojim se potom ide u Centar za socijalni rad da se dobije zvanično uverenje da majka brine o detetu za koje je podnela zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na stariju decu

– Fotokopija kartice tekućeg računa kod “Poštanske štedionice” (ako nemate ovde tekući račun, morate ga otvoriti jer se uplata roditeljskog dodatke obavlja samo preko “Poštanske štedionice”)

– Kopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko ste venčani

Pravo na roditeljski dodatak može da ostvari i otac deteta ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete  ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. Takođe, pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava navedene  uslove, može ostvariti i otac deteta ukoliko majka nije državljanin Republike Srbije.

Kada otac deteta ostvaruje  pravo na roditeljski dodatak, uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak na obrascu RD-2, pored dokaza koje je dužna da podnese majka, otac podnosi i jedan od sledećih dokaza

– Izvod iz matične knjige umrlih za majku,

– Uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete, odluku suda da je majka lišena roditeljskog prava,

– Odluka nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava

– Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,

– Potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanje kazne zatvora za majku

Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci.

Čitko ispunjen zahtev i svu dokumentaciju, treba da predate tamo gde je formular zahteva i preuzet, odnosno u Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu (Opština) – U Subotici je to Gradska kuća.

Koliko iznosi roditeljski dodatak?

Iznos roditeljskog dodataka je:
– Za prvo dete jednokratno 100.000 din.
– Za drugo dete, u visini od 240.000 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate po 10.000 dinara.
– Za treće dete, u visini od 1.440.000 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 12.000 dinara.
– Za četvrto dete, u visini od 2.160.000 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 18.000 dinara.

Izuzetno , kada majka koja ima troje, a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na roditeljski dodatak  za svako dete rođeno u tom porođaju u iznosu koji je utvrđen za četvrto dete, u 120 rata, 2.160.000 din,  ili 18.000 din mesečna rata.

Ukoliko je u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napustio dete, obustaviće se dalja isplata do pribavljanja dokaza nadležnog organa starateljstva o tome ko će nastaviti staranje o detetu. Prvostepeni organ će prikupljenu dokumentaciju dostaviti ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja, koje će doneti odluku o daljoj isplati roditeljskog prava.

Isplata se obustavlja i u situacijama kada :

 • roditelji se razvedu
 • utvrdi se da dete nije primilo vakcinu
 • dete/deca ne žive u Republici Srbiji
 • dete/deca ne pohađaju pripremni predškolski program
 • dete/deca se ne školuju

Gradsko veće Grada Subotice isplaćuje jednokratnu novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada u iznosi od15.000,00 dinara. Potrebno je od ginekologa nakon 28. nedelej trudnoće tražiti “Dokaz o trudnoći” i predati ga u Gradsku kuću.

Roditeljski dodatak za prvo rođeno dete u Subotici je 10.000 din.

REPUBLIČKI DEČIJI DODATAK

Novčana pomoć AP VOJVODINE porodici u kojoj se rodi treće dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate, i to u iznosu od 12.000 dinara mesečno.

AP VOJVODINA isplaćuje nezaposlenim majkama, za treće ili četvrto dete, materinski dodatak u iznosu 15.000 dinara mesečno.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja, odnosno hranitelja/staratelja koji se neposredno brine o deci ne starijoj od 19 godina.

Uslovi za dobijanje dečjeg dodatka

Podnosilac zahteva (majka/otac/hranitelj/staratelj) moraju ispunjavati sledeće uslove:
– da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji države i na istoj adresi na kojoj su prijavljena i deca (za koju se podnosi zahtev za dečiji dodatak)

– da su osigurani preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje što se dokazuje fotokopijom važeće zdravstvene knjižice, odnosno očitavanjem elektronske

– da imaju potvrdu o redovnom školovanju iz škole za dete koje je školskog uzrasta

Koji su finansijski uslovi za dobijanje dečjeg dodatka?

Pravo na dobijanje dečijeg dodatka imaju roditelji koji svojim zaposlenjem zarađuju prihode koji ne prelaze cenzus propisan za dobijanje ove finansijske pomoći. Potrebno je da osoba koja podnosi zahtev za dečiji dodatak određenom dokumentacijom dokaže svoja primanja.

Zaposleni roditelji koji konkurišu za dečiji dodatak moraju pribaviti uverenje o prosečnim primanjima u prethodna tri meseca od perioda u kome se konkuriše. Roditelji koji nisu zaposleni već primanja ostvaruju na osnovu ugovora o delu, autorskih prava, poljoprivrede ili obveznica, dostavljaju dokument kojim dokazuju mesečni ili godišnji prihod domaćinstva

Koji su materijalni uslovi za dobijanje dečjeg dodatka?

Jedan od najvažnijih preduslova za dobijanje dečjeg dodatka jeste materijalno stanje u kojem se porodica nalazi. U sklopu dokumentacije potrebno je priložiti i dokaze o posedovanju nekretnina, zemljišta i drugih nepokretnosti.

– potvrda o katastarskim prihodima iz mesta rođenja i mesta prebivališta za prethodnu godinu

– fotokopija vlasničkog lista

– uverenje o porezu za sve članove zajedničkog domaćinstva

Na dečiji dodatak nemaju pravo porodice koje u svom posedu imaju nekretninu koja prevazilazi minimum standarada – 1 soba po članu domaćinstva, sa još jednom sobom.

U slučaju kad dete ne ide u školu ili ima smetnje u razvoju

Pravo na dečji dodatak se može produžiti i posle 20., odnosno 21. godine života za dete sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom na osnovu mišljenja interresorne komisije (IRK) ukoliko je obuhvaćeno vaspitno – obrazovnim programom ili programom osposobljavanja za rad, a za dete pod starateljskom zaštitom do 26. godine života (član 26. stav 9. 10. i 11.).

Za decu koja iz opravdanih razloga ne idu u redovnu školu ili imaju smetnje u razvoju potrebno je doneti i:

– potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;

– akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju (o stepenu psihofizičke ometenosti – deteta mišljenje daju opštinska, odnosno gradska komisija nadležna za pregled dece sa smetnjama u razvoju i njihov rad je besplatan);

– akt o produženju roditeljskog prava ako je ono produženo i posle punoletstva deteta

Šta je potrebno ako ste samohrani roditelj?

Za konkurisanje za dečji dodatak samohrani roditelj mora priložiti dokaze da ostvaruje ovaj status. Dokumenta koja dokazuju status samohranog roditelja mogu biti:

 • izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje o proglašenju nestalog lica umrlim,
 • dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice,
 • odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanov

Koliko dugo traje pravo na dečji dodatak?

Pravo na dečiji dodatak traje godinu dana od datuma donošenja rešenjao priznavanju prava. Ovaj zahtev se obnavlja najranije 30 dana pre datuma isteka prava na dečiji ddatak, a najkasnije na dan isteka tekućeg rešenja.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za dečiji dodatak

Pored popunjenog obrasca, prilikom konkurisanja potrebno je da pripremite:

 1.  fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 2.  fotokopija uverenja o državljanjstvu Srbije za podnosioca zahteva (ne starije od šest meseci);
 3.  fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
 4.  fotokopija overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;
 5.  potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (neto prihodi – ukoliko su članovi domaćinstva zaposleni);
 6.  potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
 7.  poresko uverenje za sve članove domaćinstva iz mesta prebivališta i mesta rođenja o imovinskom stanju domaćinstva (uverenje iz republičke i lokalne poreske evidencije);
 8.  potvrda o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola)
 9.  dokazi o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.)
 10. * potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje
 11. * akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju
 12. * akt o produženju roditeljskog prava
 13. * dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
 14. * dokazi o nezaposlenosti (uverenje iz NSZ i fotokopija radne knjižice – original na uvid)
 15. * dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)

DEČIJI DODATAK: od 01. januara 2020. godine

– za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.047,94 dinara
– za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje, uvećan za 30% iznosi 3.962,33 dinara
– za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, uvećan za 50% iznosi 4.571,92 dinara

– za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, iznosi 5.486,30 dinara
Više inormacija u Subotici možete dobiti na broj:024/626/939, 024/626-938

Stupanjem na snagu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 1.jula 2018.godine, zvanično je ukinut povraćaj PDV-a na kupljenu opremu za bebe. 

Ukoliko je vaše dete rođeno posle 1.jula 2018. dobićete 5.000 dinara jednokratno.

Ukoliko je važe dete rođeno pre 1.jula 2018.godine imate i dalje pravo na povraćaj PDV-a na opremu za bebe.

Zahtev za refundaciju PDV-a trenutno se podnosi za kupovinu u predhodnih godinu dana. Ono što treba da uradite jeste da odete u filijalu Poreske uprave i predate sve fiskalne isečke, uz popunjen zahtev.

Pre svega da upoznamo osnovna praivila i uslove koje treba da ispunjujete:

– da vaše dete nije starije od dve godine

– da ukupna primanja vaše porodice nisu veća od 1.101.575,88 dinara godišnje

– da ne posedujete nekretninu vredniju od 26.850.911,72 dinara

 

Koliko novca mogu da vratim?

Roditelji mogu da povrate PDV u ukupnom iznosu od 80.323,24 dinara, i to: u toku detetove prve godine života možete vratiti PDV u iznosu do 45.898,99 dinara, a u toku druge godine taj iznos se smanjuje i iznosi 34.424,25 dinara.

Država će vam vratiti PDV za sledeće artikle:

– mleko za odojčad

– kašice

– krevetac

– kolica

– stolica za hranjenje

– autosedište

– pelene

 

Kada se podnose prijave?

Prijave se Poreskoj upravi u vašem mestu mogu podneti od 03. do 18. februara tekuće godine.  Rok za podnošenje zahteva je prekluzivan, što znači da zahtev za refundaciju može da se podnese samo u zakonski propisanim rokovima.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Jedini podaci koji roditelj upisuje u zahtev za refundaciju jesu svoj JMBG, JMBG supružnika i JMBG deteta, iz kojih se mogu dobiti sve potrebne informacije (o državljanstvu, visini prihoda, roditeljstvu), tako da nema potrebe da se dostavljaju posebni dokumenti i dokazi.

Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV-a na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB, odnosno Zahteva kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Uz zahtev se podnose fiskalni isečci, fotokopije fiskalnih isečaka i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka. Refundirani novac se uplaćuje na račun koji su roditelji, odnosno staratelji, naveli u zahtevu.